உலக புள்ளியியல் தினம் (அக்டோபர் 20)… இந்த நாளின் முக்கியத்துவமும் வரலாறு என்ன…???

உலக புள்ளியியல் தினம் ஐந்து வருடங்களுக்கு ஒரு முறை அக்டோபர் ஐந்தாம் தேதி கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. மனித வாழ்வில் புள்ளி விவரங்களின் முக்கியத்துவத்தை குறிக்கும் விதமாக இந்த நாள் கொண்டாடப்படுகின்றது. சேவை, தொழில்முறை மற்றும் ஒருமைப்பாடு ஆகியவற்றின் மதிப்புகளின் அடிப்படையில் உத்தியோகபூர்வ…

Read more

உலக புள்ளியியல் தினம் (அக்..20)… இந்த நாள் எவ்வாறு கொண்டாடப்படுகிறது?… இதோ முழு விவரம்…!!

உலக புள்ளியியல் தினம் ஐந்து வருடங்களுக்கு ஒரு முறை அக்டோபர் ஐந்தாம் தேதி கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. மனித வாழ்வில் புள்ளி விவரங்களின் முக்கியத்துவத்தை குறிக்கும் விதமாக இந்த நாள் கொண்டாடப்படுகின்றது. சேவை, தொழில்முறை மற்றும் ஒருமைப்பாடு ஆகியவற்றின் மதிப்புகளின் அடிப்படையில் உத்தியோகபூர்வ…

Read more

Other Story