உளவு பலூன்களை விடுவித்த பிறகு…. பிரபல நாட்டு வான் பகுதியில்…. தீப்பிடித்து எரிந்த சீன ராக்கெட்டால் பரபரப்பு….!!!!

மத்திய சீனாவில் இருந்து ஏவப்பட்ட ராக்கெட்டு ஒன்று தென் சீன கடலை கண்காணிப்பதற்கான மூன்று உளவு செயற்கைக்கோள்களை விடுவித்த பிறகு கடந்த…