உலக ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் தினம் (அக்..20)… இந்த நோயின் அறிகுறிகள் என்ன…??

உலக ஆஸ்டியோபோராசிஸ் தினம் ஒவ்வொரு வருடமும் அக்டோபர் 20ஆம் தேதி அனுசரிக்கப்படுகிறது. அமைதியான எலும்பு நோய் எந்த அறிகுறிகளையும் காட்டாது. ஏனென்றால் இது படிப்படியாக எலும்புகளை நுண்துளைகள் மற்றும் சேதத்திற்கு ஆளாக்கும். இது திடீரென்று அல்லது எதிர்பாராத எலும்பு முறிவின் மூலமாக…

Read more

உலக ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் தினம் (அக்டோபர் 20)… இதனை தடுப்பதற்கான வழிகள் என்ன…???

உலக ஆஸ்டியோபோராசிஸ் தினம் ஒவ்வொரு வருடமும் அக்டோபர் 20ஆம் தேதி அனுசரிக்கப்படுகிறது. அமைதியான எலும்பு நோய் எந்த அறிகுறிகளையும் காட்டாது. ஏனென்றால் இது படிப்படியாக எலும்புகளை நுண்துளைகள் மற்றும் சேதத்திற்கு ஆளாக்கும். இது திடீரென்று அல்லது எதிர்பாராத எலும்பு முறிவின் மூலமாக…

Read more

Other Story