வரலாற்றில் இன்று அக்டோபர் 22…!!

அக்டோபர் 22  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 295 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 296 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 70 நாட்கள் உள்ளன. இன்றைய தின…

வரலாற்றில் இன்று அக்டோபர் 21…!!

அக்டோபர் 21  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 294 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 295 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 71 நாட்கள் உள்ளன. இன்றைய தின…

வரலாற்றில் இன்று அக்டோபர் 20…!!

அக்டோபர் 20  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 293 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 294 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 72 நாட்கள் உள்ளன. இன்றைய தின…

வரலாற்றில் இன்று அக்டோபர் 19…!!

அக்டோபர் 19  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 292 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 293 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 73 நாட்கள் உள்ளன. இன்றைய தின…

வரலாற்றில் இன்று அக்டோபர் 18…!!

அக்டோபர் 18  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 291 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 292 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 74 நாட்கள் உள்ளன. இன்றைய தின…

வரலாற்றில் இன்று அக்டோபர் 17…!!

அக்டோபர் 17  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 290 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 291 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 75 நாட்கள் உள்ளன. இன்றைய தின…

வரலாற்றில் இன்று அக்டோபர் 15…!!

அக்டோபர் 15  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 288 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 289 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 77 நாட்கள் உள்ளன. இன்றைய தின…

வரலாற்றில் இன்று அக்டோபர் 14…!!

அக்டோபர் 14  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 287 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 288 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 78 நாட்கள் உள்ளன. இன்றைய தின…

வரலாற்றில் இன்று அக்டோபர் 13…!!

அக்டோபர் 13  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 286 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 287 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 79 நாட்கள் உள்ளன. இன்றைய தின…

வரலாற்றில் இன்று அக்டோபர் 12…!!

அக்டோபர் 12  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 285 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 286 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 80 நாட்கள் உள்ளன. இன்றைய தின…