அழகான வரிகளால் அற்புதமாய் ஆன்மிகத்தை விளக்கிய விவேகானந்தர்..!!

அழகான வரிகளால் அற்புதமாய் ஆன்மிகத்தை பற்றி விவேகானந்தர் கூறியுள்ளார்: ஒரு சமயம் சுவாமி விவேகானந்தருடன் சக பயணியாக ஒருவர் வந்து கொண்டிருந்தார்.…