வரலாற்றில் இன்று டிசம்பர் 2…!!

டிசம்பர் 2  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 336 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 337 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 29 நாட்கள் உள்ளன. இன்றைய…

வரலாற்றில் இன்று டிசம்பர் 1…!!

திசம்பர் 1  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 335 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 336 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 30 நாட்கள் உள்ளன. இன்றைய…

வரலாற்றில் இன்று நவம்பர் 30…!!

நவம்பர் 30  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 334 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 335 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 31 நாட்கள் உள்ளன. இன்றைய…

வரலாற்றில் இன்று நவம்பர் 29…!!

நவம்பர் 29  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 333 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 334 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 32 நாட்கள் உள்ளன. இன்றைய…

வரலாற்றில் இன்று நவம்பர் 28…!!

நவம்பர் 28  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 332 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 333 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 33 நாட்கள் உள்ளன. இன்றைய…

வரலாற்றில் இன்று நவம்பர் 27…!!

நவம்பர் 27 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 331 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 332 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 34 நாட்கள் உள்ளன. இன்றைய தின…

வரலாற்றில் இன்று நவம்பர் 26…!!

நவம்பர் 26  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 330 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 331 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 35 நாட்கள் உள்ளன. இன்றைய…

இன்று… சர்வதேச பெண்களுக்கு எதிரான… வன்முறை ஒழிப்பு தினம்..!!

இன்று சர்வதேச பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை ஒழிப்பு தினம் உலக அளவில் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. உலக அளவில் அனைத்து துறைகளிலும் பெண்கள்…

வரலாற்றில் இன்று நவம்பர் 25…!!

நவம்பர் 25  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 329 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 330 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 36 நாட்கள் உள்ளன. இன்றைய…

வரலாற்றில் இன்று நவம்பர் 24…!!

நவம்பர் 24  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 328 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 329 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 37 நாட்கள் உள்ளன. இன்றைய…