கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தின் 2வது உலையில் மீண்டும் முன் உற்பத்தி தொடங்கியது!!

கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தில் 2வது உலையில் மீண்டும் மின்னுற்பத்தி தொடங்கியது. 2வது அணு உலையில் ஜெனரேட்டர் பகுதியில் ஏற்பட்ட பழுதால் மின்னுற்பத்தி…