கோலார் தங்கச் சுரங்கத்தில் 1000 அடி ஆழம் இறங்கி தங்கம் திருட முயன்ற 3 பேர் உயிரிழப்பு!

கோலார் தங்க சுரங்கம் கத்தில் 1000 அடி ஆழம் இறங்கி தங்கம் திருட முயன்ற 5 பேர் கொண்ட கும்பலில் 3…