“காம ஆசையில் பெண்கள்” வயகராவை இப்படி சாப்பிடாதீங்க செத்துடுவீங்க…!!

காம ஆசையில் பெண்கள் வயகராவை சாப்பிடும் முறையில் அவர்களின் உயிர் போகும்  வாய்ப்புள்ளது. ஆண்களுக்கு இருப்பதை போன்று பெண்களுக்கான வயகராவான பில்பென்சரின் ஆகஸ்ட்…