வரலாற்றில் இன்று டிசம்பர் 16…!!

இன்றைய தினம் : 2019 டிசம்பர் 16 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 350_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 351_ஆம் நாள் ஆண்டு…

வரலாற்றில் இன்று டிசம்பர் 12…!!

இன்றைய தினம் : 2019 டிசம்பர் 12 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 346_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 347_ஆம் நாள் ஆண்டு…

உரிமைகள் உனக்கானது: யாரும் கொடுக்கவோ, எடுக்கவோ முடியாது… உயிரியாய் இவ்வுலகில் உலாவருவோம்!

சர்வதேச மனித உரிமைகள் தினம் இன்று கடைப்பிடிக்கப்படுவதை முன்னிட்டு மனிதம் மட்டும் போற்றாது, அனைத்து உயிர்களின் உயிர்மையும் போற்றுவதாய் உறுதியேற்போம். 1945ஆம்…

வரலாற்றில் இன்று டிசம்பர் 09…!!

இன்றைய தினம் : 2019 டிசம்பர் 07 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 341_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 342_ஆம் நாள் ஆண்டு முடிவிற்கு  : 24 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று டிசம்பர் 07…!!

இன்றைய தினம் : 2019 டிசம்பர் 07 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 341_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 342_ஆம் நாள் ஆண்டு…

வரலாற்றில் இன்று டிசம்பர் 06…!!

இன்றைய தினம் : 2019 டிசம்பர் 06 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 340_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 341_ஆம் நாள் ஆண்டு…

வரலாற்றில் இன்று டிசம்பர் 05…!!

இன்றைய தினம் : 2019 டிசம்பர் 05 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 339_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 340_ஆம் நாள் ஆண்டு…

வரலாற்றில் இன்று டிசம்பர் 04…!!

இன்றைய தினம் : 2019 டிசம்பர் 04 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 338_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 339_ஆம் நாள் ஆண்டு…

வரலாற்றில் இன்று டிசம்பர் 03…!!

இன்றைய தினம் : 2019 டிசம்பர் 03 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 337_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 338_ஆம் நாள் ஆண்டு…

வரலாற்றில் இன்று டிசம்பர் 02…!!

இன்றைய தினம் : 2019 டிசம்பர் 02 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 336_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 337_ஆம் நாள் ஆண்டு…