வரலாற்றில் இன்று ஏப்ரல் 01…!!

இன்றைய நாள் : ஏப்ரல் 01 கிரிகோரியன் ஆண்டு :  91 ஆம் நாளாகும்.  நெட்டாண்டு :  92 ஆம் நாள்.…

வரலாற்றில் இன்று மார்ச் 9..!!

இன்றைய நாள்:  மார்ச் 9 கிரிகோரியன் ஆண்டு: 68 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு: 69 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு: 297 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று பிப்ரவரி 19 ..!!

இன்றைய நாள்            : பிப்ரவரி 19 கிரிகோரியன் ஆண்டு :  50- ஆம் நாளாகும்.…

வரலாற்றில் இன்று பிப்ரவரி 18 ..!!

 இன்றைய நாள்               : பிப்ரவரி 18ம் நாள் கிரிகோரியன் ஆண்டு : 49…

வரலாற்றில் இன்று பிப்ரவரி 17 ..!!

 இன்றைய நாள்  : பிப்ரவரி 17 ம் நாள் கிரிகோரியன் ஆண்டு : 48-ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு : 317…

வரலாற்றில் இன்று பிப்ரவரி 16..!!

இன்றைய நாள் : பிப்ரவரி 16ம் நாள் கிரிகோரியன் ஆண்டு:  47 ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு:  318 நாட்கள் உள்ளன.…

வரலாற்றில் இன்று பிப்ரவரி 15..!!

இன்றைய நாள்                  :        பிப்ரவரி 15ம்…

வரலாற்றில் இன்று பிப்ரவரி 14..!!

இன்றைய நாள்                 : பிப்ரவரி 14ம் நாள் கிரிகோரியன் ஆண்டு :…

வரலாற்றில் இன்று பிப்ரவரி 12..!!

இன்றைய நாள்: பிப்ரவரி 12  கிரிகோரியன் ஆண்டு : 43 -ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு : 322 நாட்கள் உள்ளன.…

வரலாற்றில் இன்று பிப்ரவரி 11…!!

இன்றைய நாள் – பிப்ரவரி 11ம் நாள்  கிரிகோரியன் ஆண்டு : 42- ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு :  323 …

வரலாற்றில் இன்று பிப்ரவரி 10..!!!

இன்றைய தினம் : 2020 பிப்ரவரி 10  கிரிகோரியன் ஆண்டு:  41 -ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு : 324 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று பிப்ரவரி 09..!!

இன்றைய தினம்: 2020 பிப்ரவரி 09 கிரிகோரியன் ஆண்டின்: 40- ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில்: 326-ம் நாள்  ஆண்டு முடிவிற்கு:  325-…

வரலாற்றில் இன்று பிப்ரவரி 07…!!

இன்றைய தினம் : 2020 பிப்ரவரி 07 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 38_ ஆம் நாளாகும் நெட்டாண்டு :  328_ஆம் நாள்…

வரலாற்றில் இன்று டிசம்பர் 16…!!

இன்றைய தினம் : 2019 டிசம்பர் 16 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 350_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 351_ஆம் நாள் ஆண்டு…

வரலாற்றில் இன்று டிசம்பர் 12…!!

இன்றைய தினம் : 2019 டிசம்பர் 12 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 346_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 347_ஆம் நாள் ஆண்டு…

உரிமைகள் உனக்கானது: யாரும் கொடுக்கவோ, எடுக்கவோ முடியாது… உயிரியாய் இவ்வுலகில் உலாவருவோம்!

சர்வதேச மனித உரிமைகள் தினம் இன்று கடைப்பிடிக்கப்படுவதை முன்னிட்டு மனிதம் மட்டும் போற்றாது, அனைத்து உயிர்களின் உயிர்மையும் போற்றுவதாய் உறுதியேற்போம். 1945ஆம்…

வரலாற்றில் இன்று டிசம்பர் 09…!!

இன்றைய தினம் : 2019 டிசம்பர் 07 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 341_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 342_ஆம் நாள் ஆண்டு முடிவிற்கு  : 24 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று டிசம்பர் 07…!!

இன்றைய தினம் : 2019 டிசம்பர் 07 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 341_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 342_ஆம் நாள் ஆண்டு…

வரலாற்றில் இன்று டிசம்பர் 06…!!

இன்றைய தினம் : 2019 டிசம்பர் 06 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 340_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 341_ஆம் நாள் ஆண்டு…

வரலாற்றில் இன்று டிசம்பர் 05…!!

இன்றைய தினம் : 2019 டிசம்பர் 05 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 339_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 340_ஆம் நாள் ஆண்டு…

வரலாற்றில் இன்று டிசம்பர் 04…!!

இன்றைய தினம் : 2019 டிசம்பர் 04 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 338_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 339_ஆம் நாள் ஆண்டு…

வரலாற்றில் இன்று டிசம்பர் 03…!!

இன்றைய தினம் : 2019 டிசம்பர் 03 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 337_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 338_ஆம் நாள் ஆண்டு…

வரலாற்றில் இன்று டிசம்பர் 02…!!

இன்றைய தினம் : 2019 டிசம்பர் 02 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 336_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 337_ஆம் நாள் ஆண்டு…

வரலாற்றில் இன்று நவம்பர் 27…!!

இன்றைய தினம் : 2019 நவம்பர் 27 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 331_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 332_ஆம் நாள் ஆண்டு…

வரலாற்றில் இன்று நவம்பர் 26…!!

இன்றைய தினம் : 2019 நவம்பர் 26 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 330_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 331_ஆம் நாள் ஆண்டு…

வரலாற்றில் இன்று நவம்பர் 25…!!

இன்றைய தினம் : 2019 நவம்பர் 25 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 329_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 330_ஆம் நாள் ஆண்டு…

வரலாற்றில் இன்று நவம்பர் 23…!!

இன்றைய தினம் : 2019 நவம்பர் 23 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 327_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 328_ஆம் நாள் ஆண்டு…

வரலாற்றில் இன்று நவம்பர் 19…!!

இன்றைய தினம் : 2019 நவம்பர் 19 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 323_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 324_ஆம் நாள் ஆண்டு…

வரலாற்றில் இன்று நவம்பர் 17…!!

இன்றைய தினம் : 2019 நவம்பர் 17 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 321_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 322_ஆம் நாள் ஆண்டு முடிவிற்கு  : 44 நாட்கள் உள்ளன.…

வரலாற்றில் இன்று நவம்பர் 15…!!

இன்றைய தினம் : 2019 நவம்பர் 15 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 319_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 320_ஆம் நாள் ஆண்டு முடிவிற்கு  : 46 நாட்கள் உள்ளன.…

வரலாற்றில் இன்று நவம்பர் 14…!!

இன்றைய தினம் : 2019 நவம்பர் 14 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 318_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 319_ஆம் நாள் ஆண்டு முடிவிற்கு  : 47 நாட்கள் உள்ளன.…

வரலாற்றில் இன்று நவம்பர் 13…!!

இன்றைய தினம் : 2019 நவம்பர் 13 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 317_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 318_ஆம் நாள் ஆண்டு முடிவிற்கு  : 48 நாட்கள் உள்ளன.…

வரலாற்றில் இன்று நவம்பர் 12…!!

இன்றைய தினம் : 2019 நவம்பர் 12 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 316_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 317_ஆம் நாள் ஆண்டு முடிவிற்கு  : 49 நாட்கள் உள்ளன.…

வரலாற்றில் இன்று நவம்பர் 11…!!

இன்றைய தினம் : 2019 அக்டோபர் 11 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 315_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 316_ஆம் நாள் ஆண்டு முடிவிற்கு  : 50 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று நவம்பர் 10…!!

இன்றைய தினம் : 2019 அக்டோபர் 10 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 314_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 315_ஆம் நாள் ஆண்டு முடிவிற்கு  : 51 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று நவம்பர் 09…!!

இன்றைய தினம் : 2019 அக்டோபர் 09 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 313_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 314_ஆம் நாள் ஆண்டு முடிவிற்கு  : 52 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று நவம்பர் 08…!!

இன்றைய தினம் : 2019 அக்டோபர் 08 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 312_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 313_ஆம் நாள் ஆண்டு முடிவிற்கு  : 53 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று நவம்பர் 07…!!

இன்றைய தினம் : 2019 அக்டோபர் 07 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 311_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 312_ஆம் நாள் ஆண்டு முடிவிற்கு  : 54 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று நவம்பர் 06…!!

இன்றைய தினம் : 2019 அக்டோபர் 06 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 310_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 311_ஆம் நாள் ஆண்டு முடிவிற்கு  : 55 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று நவம்பர் 05…!!

இன்றைய தினம் : 2019 அக்டோபர் 05 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 309_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 310_ஆம் நாள் ஆண்டு முடிவிற்கு  : 56 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று நவம்பர் 04…!!

இன்றைய தினம் : 2019 அக்டோபர் 04 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 308_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 309_ஆம் நாள் ஆண்டு முடிவிற்கு  : 57 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று நவம்பர் 02…!!

இன்றைய தினம் : 2019 அக்டோபர் 02 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 306_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 307_ஆம் நாள் ஆண்டு முடிவிற்கு  : 59 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று அக்டோபர் 28…!!

இன்றைய தினம் : 2019 அக்டோபர் 28 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 301_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 302_ஆம் நாள் ஆண்டு முடிவிற்கு  : 64 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று அக்டோபர் 27…!!

இன்றைய தினம் : 2019 அக்டோபர் 27 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 300_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 301_ஆம் நாள் ஆண்டு முடிவிற்கு  : 65 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று அக்டோபர் 26…!!

இன்றைய தினம் : 2019 அக்டோபர் 26 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 299_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 200_ஆம் நாள் ஆண்டு முடிவிற்கு  : 66 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று அக்டோபர் 24…!!

இன்றைய தினம் : 2019 அக்டோபர் 25 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 298_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 299_ஆம் நாள் ஆண்டு முடிவிற்கு  : 68 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று அக்டோபர் 24…!!

இன்றைய தினம் : 2019 அக்டோபர் 24 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 297_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 298_ஆம் நாள் ஆண்டு முடிவிற்கு  : 68 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று அக்டோபர் 23…!!

இன்றைய தினம் : 2019 அக்டோபர் 23 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 296_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 297_ஆம் நாள் ஆண்டு முடிவிற்கு  : 69 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று அக்டோபர் 22…!!

இன்றைய தினம் : 2019 அக்டோபர் 222 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 295_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 296_ஆம் நாள் ஆண்டு முடிவிற்கு  : 70 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று அக்டோபர் 21…!!

இன்றைய தினம் : 2019 அக்டோபர் 21 கிரிகோரியன் ஆண்டு : 294_ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு : 295_ஆம் நாள் ஆண்டு முடிவிற்கு  : 71 நாட்கள்…