இவையே வெற்றிக்கு இன்றியமையாதவை… விவேகானந்தரின் 10 போதனைகள் ….!!

1. நான் இன்று இப்படி இருப்பதற்கு நாமே பொறுப்பு, எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோமோ அப்படியே நம்மை செய்து கொள்வதற்கான…

ஆன்மிக சிந்தனைகள் நிறைந்த விவேகானந்தர் சொற்பொழிவுகள்..!!

ஆன்மிக சிந்தனைகள் நிறைந்த வாழ்க்கைக்கு தேவையான சொற்பொழிவுகளை விவேகானந்தர் நமக்கு கூறிருக்கிறார்..! எண்ணமும் நாம் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலும் குறிப்பிட்ட ஒரு…