இந்த பொருள்களை தவிர….. எவனும் நுழைய கூடாது….. தமிழக அரசு அதிரடி….!!

அனைத்து அண்டை மாநிலங்களின் எல்லைகளும் மூடப்பட்ட நிலையில் அத்தியாவசிய பொருள்கள் மட்டுமே தமிழகத்தில் அனுமதிக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உலக நாடுகளை அச்சுறுத்தி…