ஜைன மத துறவு நெறியின் கடுமையான கட்டுபாடுகள்…!!

ஜைன மதம் என்பது சமண சமய மதமாகும். இது மஹாவீரரால் கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டில் பரப்பப்பட்டது.  இந்து மதங்களில் இருந்து முற்றிலும்…