“அக்னிபாத் திட்டம்” ராணுவத்தில் அட்சேர்ப்பு பணிகள்…. தீவிர உடற்பயிற்சியில் இளைஞர்கள்….!!!

ராணுவத்தில் சேர்வதற்கு இளைஞர்கள் தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அக்னிபாத் திட்டத்தின் கீழ் இராணுவத்தில் இளைஞர்களை சேர்ப்பதற்கான ஆட்சேர்ப்பு முகாம் நடைபெறுகிறது. இந்த…