நாளை சூரியகிரகணம்…. இந்தியாவில் 2031-ல் தான்….. வெளியான தகவல்…!!

 ஆண்டின் முதல் சூரிய கிரகணம் : 2024 ஆம் ஆண்டின் முதல் சூரிய கிரகணம் நாளை ஏப்ரல் 8 ஆம் தேதி நடக்கிறது. ஒளி மற்றும் நிழலின் நடனம்: சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையே சந்திரன் நேரடியாகச் செல்லும்போது, பூமியின் மீது சந்திரனின்…

Read more

Other Story