66 வயதில் மாரத்தான்….. “உண்மையாவே இவங்கதான் இரும்பு பெண்மணி”….. சாதனைக்கு வயது ஒரு தடை இல்லை….!!!!

தனது கணவனின் உயிரை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக மாரத்தான் போட்டியில் ஓடி பரிசு வென்ற 66 வயதான பெண்மணியை பற்றிதான் இதில்…