தங்கம் “1 பவுன் ரூ 72 குறைந்து”… ரூ 38,016 க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன் க்கு ரூ 72 குறைந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி. தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை  வகுக்கின்றது.குறிப்பாக…

தங்கம் “1 பவுன் ரூ 40 குறைவு”… மக்கள் மகிழ்ச்சி…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன் க்கு ரூ 40 குறைந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி. தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை  வகுக்கின்றது.குறிப்பாக…

தங்கம் “1 பவுன் க்கு ரூ 16 குறைவு” மக்கள் மகிழ்ச்சி…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன் ரூ 16 குறைந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி. தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை  வகுக்கின்றது.குறிப்பாக பெண்கள்,…

தங்கம் “1 பவுனுக்கு ரூ 16 குறைந்து”… ரூ 37,960 க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன் ரூ 16 குறைந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி. தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை  வகுக்கின்றது.குறிப்பாக பெண்கள்,…

தங்கம் பவுனுக்கு ரூ 296 குறைந்து விற்பனை…!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன் ரூ 296 குறைந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி. தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை  வகுக்கின்றது.குறிப்பாக பெண்கள்,…

தங்கம் “1 பவுன் ரூ 296 குறைவு”… மக்கள் மகிழ்ச்சி…!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன் ரூ 296 குறைந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி. தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை  வகுக்கின்றது.குறிப்பாக பெண்கள்,…

தங்கம் “1 பவுன் ரூ 136 குறைவு” மக்கள் மகிழ்ச்சி…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன் ரூ 136 குறைந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி. தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை  வகுக்கின்றது.குறிப்பாக பெண்கள்,…

தங்கம் விலை ரூ 136 குறைந்து விற்பனை… மக்கள் மகிழ்ச்சி…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன் ரூ 136 குறைந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி. தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை  வகுக்கின்றது.குறிப்பாக பெண்கள்,…

தங்கம் “1 பவுன் ரூ 160 குறைவு” மக்கள் மகிழ்ச்சி…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன் ரூ 160 குறைந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி. தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை  வகுக்கின்றது.குறிப்பாக பெண்கள்,…

தங்கம் 1 பவுன் ரூ 8 உயர்ந்து… 38,576 க்கு விற்பனை…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன் ரூ 8 உயர்ந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் கவலைக்கு உள்ளாகினர். தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை  வகுக்கின்றது.குறிப்பாக…