தங்கம் 1 பவுன் ரூ 384 உயர்ந்து… ரூ 36,592 க்கு விற்பனை…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன் க்கு ரூ 384 உயர்ந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர். தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை …

தங்கம் “1 பவுன் ரூ 448 குறைந்து”… ரூ 36,152 க்கு விற்பனை… மக்கள் மகிழ்ச்சி…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன் க்கு ரூ 448 குறைந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை …

தங்கம் “1 பவுன் ரூ 408 குறைவு”… சந்தோஷத்தில் பொதுமக்கள்…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன் க்கு ரூ 408 குறைந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை …

தங்கம் “1 பவுன் ரூ 8 உயர்வு” …. மேலும் உயருமா? அதிர்ச்சியில் மக்கள்…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன் க்கு ரூ 8 உயர்ந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை  வகுக்கின்றது.குறிப்பாக…

தங்கம் “1 பவுன் ரூ 120 குறைவு”… சந்தோஷத்தில் மக்கள்…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன் க்கு ரூ 120 குறைந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய…

தங்கம் “1 பவுன் ரூ 192 குறைவு”… மக்கள் மகிழ்ச்சி…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன் க்கு ரூ 192 குறைந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய…

தங்கம் “1 பவுன் ரூ 56 குறைந்து”… ரூ 36,856 க்கு விற்பனை… மகிழ்ச்சியில் மக்கள்…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன் க்கு ரூ 56 குறைந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய…

மறுபடியும் ரிப்பீட்டா… “1 பவுன் ரூ 8 உயர்வு”… அதிர்ச்சியில் மக்கள்…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன் க்கு ரூ 8 உயர்ந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் வேதனை அடைந்துள்ளனர். தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை …

தங்கம் “1 பவுன் ரூ 896 குறைந்து ரூ 37,120 க்கு விற்பனை”… மக்கள் மகிழ்ச்சி…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன் க்கு ரூ 896 குறைந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய…

சென்னையில் இன்று “1 பவுன் ஆபரணத் தங்கம் ரூ 864 குறைவு” மக்கள் மகிழ்ச்சி…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன் க்கு ரூ 864 குறைந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளதுள்ளனர். தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய…