அல்சரால் கஷ்டப்படுறீங்களா? ஒரே நாளில் அல்சருக்கு நிரந்தரமான தீர்வு!! இந்த ஒரு கிளாஸ் போதும்..

 இப்பொழுது  பார்த்தீர்கள் என்றால்  இளைய தலைமுறையில் இருந்து பெரியவர்கள் வரை அனைவருமே இந்தப் அல்ஷர்நோயால்   பாதிக்கப்பட்டவர்கள்  இருக்கக்கூடிய நாகரீக உணவு…