சொர்க்கத்திற்குப் செல்வதற்கான வழி

வேதம் சொல்கிறது கீழ்காணும்   கட்டளைகளை கடைபிடித்தால் மனிதர்கள் சொர்க்கத்திற்கு செல்லலாம் என்று ஆகவே கவனமாக படியுங்கள் : 1.பொய்சொல்லாதிருப்பாயாக. அனைவரிடத்திலும் உண்மையாக இருக்க…