வீட்டில் இருந்து வேலை செய்பவர்கள் இவ்வாறு செயல்படுங்கள்..!!

உலகை அச்சுறுத்தும் கோரோனோ வீட்டில் இருந்து பணிபுரியும் ஊழியர்கள் செய்ய தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை. சரியான திட்டமிடுதலுடன் சரியான நேரத்தில் வேலைகளை செய்து…