கலியுகம் இப்படித்தான் இருக்கும்… அன்றே கணித்த முனிவர்: எப்படி சாத்தியம்!

இந்த பூமியில் நமக்கு முன்பு வாழ்ந்து சென்ற ரிஷிகளும், முனிவர்களும், கலியுகத்தில் என்ன நடக்கப்போகிறது என்பதை பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே கூறிவிட்டு…