உங்கள் குழந்தை வாயில் வழியாக சுவாசிக்கிறார்களா…? என்ன பிரச்சனையா இருக்கும்… எப்படி சரி செய்வது..!!

உங்கள் குழந்தைகள் வாய்வழியாக சுவாசிக்கிறார்கள் என்றால் நீங்கள் உடனே கவனிக்க வேண்டும். குழந்தைகள் சில சமயங்களில் வாயை திறந்த நிலையில் வைத்தபடி…