இவர்கள் மாற்றுத்திறனாளி அல்ல… உலகை மாற்றும் திறனாளிகள்… அவர்களுக்கான தினம் இன்று..!!

இன்று சர்வதேச மாற்றுதிறனாளிகள் தினம் உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. உலக முழுவதும் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளின் பிரச்சனைகளையும், அவர்களின் நிலைமையையும் புரிந்து கொண்டு…

வரலாற்றில் இன்று ஆகஸ்ட் 27…!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  239 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  240 ஆவது நாள் ஆண்டு முடிவிற்கு :  126 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஆகஸ்ட் 25….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  237 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  238 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  128 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஆகஸ்ட் 24….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  236 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  237 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  129 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஆகஸ்ட் 23….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  235 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  236ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  130 நாட்கள் உள்ளன.…

வரலாற்றில் இன்று ஆகஸ்ட் 22….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  234 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  235ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  131 நாட்கள் உள்ளன.…

வரலாற்றில் இன்று ஆகஸ்ட் 21….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  233 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  234 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  132 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஆகஸ்ட் 17….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  229ஆம் நாளாகும் நெட்டாண்டு :  230 ஆவது நாள் ஆண்டு முடிவிற்கு :  136 நாட்கள் உள்ளன. இன்றைய…

வரலாற்றில் இன்று ஆகஸ்ட் 16….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  228 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  229  ஆவது நாள் ஆண்டு முடிவிற்கு :  137 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஆகஸ்ட் 15….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  227 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  228 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  138 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஆகஸ்ட் 14….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  226 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  227 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  139 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஆகஸ்ட் 13….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  225 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  226 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  140 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஆகஸ்ட் 12….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  224 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  225 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  141 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஆகஸ்ட் 11….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  223 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  224 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  142 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஆகஸ்ட் 10….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  222 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  223 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  143 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஆகஸ்ட் 9….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  221 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  222 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  144 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஆகஸ்ட் 8….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  220 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  221 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  145 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஆகஸ்ட் 7….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  219 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  220 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  146 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஆகஸ்ட் 6….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  218 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  219 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  147 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஆகஸ்ட் 5….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  217 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  218 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  148 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஆகஸ்ட் 4….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  216 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  217 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  149 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஆகஸ்ட் 3….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  215 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  216 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  150 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஆகஸ்ட் 2….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  214 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  215 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  151 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஆகஸ்ட் 1….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  213 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  214 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  152 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஜூலை 31….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  212 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  213 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  153 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஜூலை 30….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  211 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  212 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  154 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஜூலை 29….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  210 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  211 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  155 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஜூலை 28….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  209 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  210 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  156 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஜூலை 27….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  208 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  209 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  157 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஜூலை 26….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  207 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  208 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  158 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஜூலை 25….!!

 கிரிகோரியன் ஆண்டு :  206 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  207 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  159 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஜூலை 24….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  205 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  206 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  160 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஜூலை 23….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  204 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  205 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  161 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஜூலை 22….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  203 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  204 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  162 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஜூலை 21….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  202 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  203 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  163 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஜூலை 20….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  201 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  202 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  164 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஜூலை 19….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  200 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  201 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  165 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஜூலை 18….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  199 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  200 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  166 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஜூலை 17….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  198 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  199 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  167 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஜூலை 16….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  197 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  198 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  168 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஜூலை 15….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  196 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  197 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  169 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஜூலை 14….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  195 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  196 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  170 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஜூலை 13….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  194 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  195 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  171 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஜூலை 12….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  193 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  194 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  172 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஜூலை 11….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  192 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  193 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  173 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஜூலை 10….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  191 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  192 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  174 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஜூலை 9….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  190 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  191 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  175 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஜூலை 8….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  189 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  190 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  176 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஜூலை 7….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  188 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  189 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  177 நாட்கள்…

வரலாற்றில் இன்று ஜூலை 6….!!

கிரிகோரியன் ஆண்டு :  187 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டு :  188 ஆவது நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு :  178 நாட்கள்…