பெலன் பெருவதற்க்கான… 8 வசனங்கள் இதோ…!!!

என்னை பெலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையுஞ்  செய்ய எனக்குப் பெலனுண்டு. (பிலிப்பியர் 4 :13) நீங்கள் பலங்கொண்டு திடமனதாயிருகள் அவர்களுக்குப் பயப்படவும் திகைக்கவும்…