முஹரம் பண்டிகையின் 9ம் நாள் நோன்பான அஷீரா நோன்பு பற்றி தெரிந்து கொள்வோமா?

அஷீரா நாள் மொஹரம் மாதத்தின் 10_ஆவது நாள் நோற்கின்ற நோன்பாக இருந்தாலும் , யூதர்களும் அந்த நாளில் நோன்பு நோற்றதால் யூதர்களுக்கு…