அச்சத்தை போக்க… சங்கீதம் 23 ஐ படியுங்கள்…!!!

சங்கீதம்: 23 கர்த்தர் என் மேய்ப்பராயிருக்கிறார்; நான் தாழ்ச்சியடையேன். அவர் என்னைப்  புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து, அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அண்டையில் கொண்டுபோய்…

சங்கீதம் 128ல்… கர்த்தர்! நம்மமோடு இருப்பதை… உறுதிப்படுத்தும் வசனகள்…!!!!

கர்த்தர் வீட்டைக்  கட்டாராகில், அதைக் கட்டுபவர்களின் பிரியாசம் விருதா. கர்த்தர் நகரத்தைக் கவாராகில் காவலாளர்  விழுந்திருக்கிறது விருதா. நீங்கள் அதிகாலையில் எழுந்து,…