உலகில் காடுகளே இல்லாத நாடுகளா…? அட என்னப்பா சொல்றீங்க… ஆச்சரியமூட்டும் தகவல்…!!!

உலகில் மனிதர்கள் உயிர் வாழ ஆக்ஸிஜன் தேவையானதாக இருக்கிறது. பொதுவாக காடுகள் ஆக்ஸிஜனை வெளியிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிடுகிறது. இந்நிலையில் காடுகளே இல்லாத நாடுகள் இருக்கிறது என்று சொன்னால், உங்களால் நம்ப முடியுமா. ஆம் அது உண்மைதான். அதாவது உலகில்…

Read more

Other Story