“வேலூர் அரசு சட்டக் கல்லூரியில் முப்பெரும் விழா”…!!!!!!!

வேலூர் அரசு சட்டக் கல்லூரியில் முப்பெரும் விழா நடைபெற்றது. வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு சட்டக் கல்லூரியில் கல்லூரி ஆண்டு மலர்…