“தங்கம் விலை உயர்வு” பவுனுக்கு ரூ 08 அதிகரிப்பு….!!

தங்கம் பவுனுக்கு ரூபாய் 08 உயர்ந்துள்ளதால் பொதுமக்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.  தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள்…

“தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு” பவுனுக்கு 312 அதிகரிப்பு…. வாடிக்கையாளர்கள் கவலை…!!

தங்கம் பவுனுக்கு ரூ 312 அதிகரித்ததால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.  தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள்…

தங்கம் விலை உயர்வு “பவுனுக்கு ரூ 8 அதிகரிப்பு” பொதுமக்கள் கவலை…!!

தங்கம் பவுனுக்கு ரூ 8 அதிகரித்ததால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.  தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள்…

தங்கம் கிடுகிடு உயர்வு “ஒரே நாளில் பவுனுக்கு 200 அதிகரிப்பு” பொதுமக்கள் கவலை…!!

இன்று தங்கம் பவுனுக்கு ரூபாய் 200 அதிகரித்ததால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர். தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக…

தங்கம் உயர்வு “பவுனுக்கு ரூ 08 அதிகரித்தது” பொதுமக்கள் கவலை…!!

தங்கத்தின் விலை பவுனுக்கு ரூ 8 அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலையடைந்துள்ளனர். தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள்…

தங்கம் விலை கிடு கிடு உயர்வு ..!!

இன்று தங்கம் பவுனுக்கு ரூபாய் 208 அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலை  அடைந்துள்ளனர்.   தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக…

தங்கம் விலை உயர்வு “பவுனுக்கு ரூ 8 அதிகரிப்பு” பொதுமக்கள் கவலை…!!

இன்று தங்கம் பவுனுக்கு ரூபாய் 8 உயர்ந்தும் , வெள்ளியின் விலையில் மாற்றமின்றியும் காணப்படுகின்றது. தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது…

“தங்கம் விலை அதிரடி சரிவு ” பவுனுக்கு ரூ 64 குறைவு… வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சி…!!

இன்று தங்கம் பவுனுக்கு ரூபாய் 64 குறைந்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.   தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக…

பொதுமக்கள் கவலை “தங்கம் விலை உயர்வு” பவுனுக்கு ரூ 8 அதிகரிப்பு…!!

இன்று தங்கம் பவுனுக்கு ரூபாய் 08 அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலை   அடைந்துள்ளனர்.   தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக…

பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி “தங்கம் விலை சரிவு” பவுனுக்கு ரூ 16 குறைந்தது….!!

தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூபாய் 16 குறைந்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.   தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள்…