பொவிலியாவில் 16 இடங்களில் காட்டு தீ…..  4,71,000 ஹெக்டேர் காடுகள் எரிந்து நாசம்..!!  

பொவிலியாவில்  4,71,000 ஹெக்டேர் காடுகள், பயிர்கள் மற்றும் புல்வெளிகளில் காட்டுத்தீயில்  எரிந்து நாசமாகின.  பொலிவியாவில் மீண்டும் பயிர்செய்யக்கூடிய  விவசாய நிலங்களில் காய்ந்த புற்களுக்கும், களைச்செடிகளுக்கும் வைக்கப்பட்ட…