கண் பார்வையை திரும்பப் பெற முடியுமாம்…!!அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள் தகவல்…!!

செயற்கை விழித்திரை மூலம் கண் பார்வை பெற முடியும் என்று அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்…!! கண்களின் விழித்திரையில் ஒளி அடுக்குகள்…