1 முதல் 3-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு…. “பாடம் எடுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு 5 நாட்கள் எண்ணும் எழுத்து பயிற்சி”….!!!!

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளிகளில் 1 முதல் 3-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பாடம் எடுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு எண்ணும், எழுத்தும் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு…