தங்கம் 1 பவுன் ரூ 8 உயர்வு… வெள்ளி விலை நிலவரம்…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன், நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 8 உயர்ந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் அதிருப்தி. தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய…

தங்கம் 1 பவுன் ரூ 352 உயர்வு… வெள்ளி விலை நிலவரம்…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன், நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 352 குறைந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் திருப்தி. தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய…

தங்கம் 1 பவுன் ரூ 176 குறைவு… வெள்ளி விலை நிலவரம்…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன், நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 176 குறைந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் திருப்தி. தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய…

தங்கம் 1 பவுன் ரூ 192 உயர்வு…. வெள்ளி விலை நிலவரம்…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன், நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 192 உயர்ந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் அதிருப்தி. தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய…

தங்கம் 1 பவுன் 264 உயர்வு… வெள்ளி விலை நிலவரம்…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன், நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 264 உயர்ந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் அதிருப்தி. தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய…

தங்கம் 1 பவுன் ரூ 8 உயர்ந்து… ரூ 37,960க்கு விற்பனை…வெள்ளி விலை நிலவரம்…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன், நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 8 உயர்ந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் அதிருப்தி. தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய…

இன்றைய தங்கம் விலை 1 பவுன் ரூ 8 உயர்வு… வெள்ளி விலை நிலவரம்…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன், நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 8 உயர்ந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் அதிருப்தி. தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய…

தங்கம் 1 பவுன் ரூ 192 உயர்வு… வெள்ளி விலை நிலவரம்…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன், நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 192 உயர்ந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் கவலை. தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய…

உயர்ந்து கொண்டே போகும் தங்கம் விலை… வெள்ளி விலை நிலவரம்…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன், நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 192 உயர்ந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் கவலை. தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய…

இன்று ஒரே நாளில்… தங்கம் 1 பவுன் ரூ 200 உயர்வு… வெள்ளி விலை நிலவரம்…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன், நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 200 உயர்ந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் கவலை. தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய…

தங்கம் 1 பவுன் ரூ 248 உயர்வு… வெள்ளி விலை நிலவரம்…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன், நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 248 உயர்ந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் கவலை. தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய…

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை… கடும் உயர்வு… மக்கள் கவலை…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன், நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 56 உயர்ந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் கவலை. தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய…

தங்கம் 1 பவுன் ரூ 8 உயர்ந்து… ரூ 37,512 க்கு விற்பனை…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன், நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 8 உயர்ந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் கவலை. தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய…

தங்கம் 1பவுன் ரூ 280 உயர்வு… வெள்ளி விலை நிலவரம்…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன், நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 280 உயர்ந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் கவலை. தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய…

தங்கம் 1 பவுன் ரூ 136 உயர்வு…வெள்ளி விலை நிலவரம்…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன், நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 136 உயர்ந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் கவலை. தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய…

தங்கம் 1 பவுன் ரூ 336 உயர்வு… வெள்ளி விலை நிலவரம்…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன், நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 336 உயர்ந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் கவலை. தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய…

இன்று ஒரே நாளில் தங்கம் “1 பவுன் ரூ 144 உயர்வு”… கவலையில் மக்கள்…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன், நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 144 உயர்ந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் கவலை. தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய…

தங்கம் “1 பவுன் ரூ 376 குறைவு”… வெள்ளி விலை நிலவரம்…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன், நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 376 குறைந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி. தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய…

தங்கம் “1 பவுன் ரூ 248 குறைவு”… வெள்ளி விலை நிலவரம்…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன், நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 248 குறைந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி. தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய…

தங்கம் 1 பவுன் ரூ 8 உயர்ந்து… ரூ 37,264 க்கு விற்பனை…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன், நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 8 உயர்ந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் மீண்டும் கவலைக்கு உள்ளாகினர். தங்கமானது…

தங்கம் 1 பவுன்… மேலும் ரூ 8 உயர்வு… வெள்ளி விலை நிலவரம்…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன், நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 8 உயர்ந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் மீண்டும் கவலைக்கு உள்ளாகினர். தங்கமானது…

நாளுக்கு நாள்… உயர்ந்து கொண்டே போகும்… தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன், நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 200 உயர்ந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் மீண்டும் கவலைக்கு உள்ளாகினர். தங்கமானது…

1 பவுன் தங்கம் விலையில் மேலும் ரூ 8 உயர்வு… அதிர்ச்சியில் மக்கள்…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன், நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 8 உயர்ந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் மீண்டும் கவலைக்கு உள்ளாகினர். தங்கமானது…

இன்றைய தங்கம் “1 பவுன் ரூ 80 குறைவு”… ரூ 37,056 க்கு விற்பனை…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன், நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 80 உயர்ந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் மீண்டும் கவலைக்கு உள்ளாகினர். தங்கமானது…

தங்கம் “1 பவுன் ரூ 136 உயர்வு”… மேலும் உயருமோ? அச்சத்தில் மக்கள்…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன், நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 136 உயர்ந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் மீண்டும் கவலைக்கு உள்ளாகினர். தங்கமானது…

தங்கம் “1 பவுன் ரூ 312 குறைவு”… வெள்ளி விலை நிலவரம்…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன், நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 312 குறைந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் சற்று மகிழ்ச்சி. தங்கமானது பொருளாதாரத்தில்…

தங்கம் “1 பவுன் ரூ 192 சரிவு”… மேலும் குறையனும்… சந்தேகத்தில் மக்கள்…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன், நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 192 குறைந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் சற்று மகிழ்ச்சி. தங்கமானது பொருளாதாரத்தில்…

தங்கம் “1 பவுன் ரூ 192 குறைவு”… மகிழ்ச்சியில் மக்கள்…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன், நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 192 குறைந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் சற்று மகிழ்ச்சி. தங்கமானது பொருளாதாரத்தில்…

தங்கம் விலை உயர்வு… வெள்ளி விலை நிலவரம்…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன், நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 576 உயர்ந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் கவலைக்கு உள்ளாகினர். தங்கமானது பொருளாதாரத்தில்…

ஒரே நாளில் தங்கம் “1 பவுன் ரூ 776 உயர்வு”… கவலையில் மக்கள்…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன், நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 776 உயர்ந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் கவலைக்கு உள்ளாகினர். தங்கமானது பொருளாதாரத்தில்…

ஒரே நாளில் “தங்கம் 1 பவுன் ரூ 136 சரிவு”… மகிழ்ச்சியில் மக்கள்…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன், நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 136 குறைந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் திருப்தி. தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய…

தங்கம் “1 பவுன் ரூ 152 குறைவு”… ரூ 37,072 க்கு விற்பனை…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன், நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 152 குறைந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் திருப்தி. தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய…

தங்கம் “1 பவுன் ரூ 8 உயர்வு”… பொதுமக்கள் கவலை…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன், நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 8 உயர்ந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் அதிருப்தி. தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய…

தங்கம் நேற்றைய விலையில் இருந்து சற்று குறைவு… வெள்ளி விலை நிலவரம்…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன், நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 32 குறைந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் திருப்தி. தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய…

தங்கம் விலை குறைவு… வெள்ளி விலை நிலவரம்…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன், நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 32 குறைந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் திருப்தி. தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய…

தங்கம் விலையில் எந்த மாற்றமின்றி…1 பவுன் ரூ 37,248 க்கு விற்பனை…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன், நேற்றைய விலையில் இருந்து எந்த மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை …

தங்கம் 1 பவுன்… 2 ஆவது நாளாக எந்த மாற்றமின்றி… ரூ 37,248 க்கு விற்பனை…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன், நேற்றைய விலையில் இருந்து எந்த மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை …

தங்கம் “1 பவுன் ரூ 360 உயர்வு”… கவலையில் மக்கள்…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன் க்கு ரூ 360 உயர்ந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர். தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை …

தங்கம் “1 பவுன் ரூ 240 உயர்ந்து”… ரூ 37,128 க்கு விற்பனை…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன் க்கு ரூ 240 உயர்ந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர். தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை …

தங்கம் “1 பவுன் ரூ 608 உயர்ந்து”… ரூ 36,888 க்கு விற்பனை…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன் க்கு ரூ 608 உயர்ந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர். தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை …

தங்கம் 1 பவுன் ரூ 384 உயர்ந்து… ரூ 36,592 க்கு விற்பனை…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன் க்கு ரூ 384 உயர்ந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர். தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை …

தங்கம் “1 பவுன் ரூ 104 உயர்வு”… பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன் க்கு ரூ 104 உயர்ந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர். தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை  வகுக்கின்றது.குறிப்பாக…

தங்கம் “1 பவுன் ரூ 448 குறைந்து”… ரூ 36,152 க்கு விற்பனை… மக்கள் மகிழ்ச்சி…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன் க்கு ரூ 448 குறைந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை …

தங்கம் “1 பவுன் ரூ 408 குறைவு”… சந்தோஷத்தில் பொதுமக்கள்…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன் க்கு ரூ 408 குறைந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை …

தங்கம் “1 பவுன் ரூ 8 உயர்வு” …. மேலும் உயருமா? அதிர்ச்சியில் மக்கள்…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன் க்கு ரூ 8 உயர்ந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை  வகுக்கின்றது.குறிப்பாக…

தங்கம் “1 பவுன் ரூ 120 குறைவு”… சந்தோஷத்தில் மக்கள்…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன் க்கு ரூ 120 குறைந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய…

தங்கம் “1 பவுன் ரூ 192 குறைவு”… மக்கள் மகிழ்ச்சி…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன் க்கு ரூ 192 குறைந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய…

தங்கம் “1 பவுன் ரூ 56 குறைந்து”… ரூ 36,856 க்கு விற்பனை… மகிழ்ச்சியில் மக்கள்…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன் க்கு ரூ 56 குறைந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய…

மறுபடியும் ரிப்பீட்டா… “1 பவுன் ரூ 8 உயர்வு”… அதிர்ச்சியில் மக்கள்…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன் க்கு ரூ 8 உயர்ந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் வேதனை அடைந்துள்ளனர். தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை …

தங்கம் “1 பவுன் ரூ 896 குறைந்து ரூ 37,120 க்கு விற்பனை”… மக்கள் மகிழ்ச்சி…!!!

இன்று தங்கம் விலை 1 பவுன் க்கு ரூ 896 குறைந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். தங்கமானது பொருளாதாரத்தில் முக்கிய…