“விண்வெளி சுற்றுலாவிற்கு சென்ற 3-ஆம் குழு!”….. வெற்றிகரமாக அனுப்பிய ஜெப் பெசோஸ் நிறுவனம்….!!

ஜெப் பெசோஸ் நிறுவனம், 3- ஆம் குழுவின் விண்வெளி சுற்றுலா பயணத்தை வெற்றிகரமாக முடித்திருக்கிறது. ஜெப் பெசோஸ் ராக்கெட் நிறுவனமானது, மனிதர்களை…