‘உங்களுக்கு ஒரு வீடு – நாட்டிற்கு எதிர்காலம்’… இலங்கை அரசு அதிரடி திட்டம்…!!!

இலங்கையில் வீடுகள் இல்லாத குடும்பங்களுக்கு வீடு அமைத்து தருவதாக இலங்கை அரசு தெரிவித்துள்ளது. இலங்கையில் வீடுகள் இல்லாத குடும்பங்களுக்கு ‘உங்களுக்கு ஒரு…