மாணவர்களின் செஞ்சிலுவை சங்கம்…!

மாணவர்களின் செஞ்சிலுவை சங்கம் என்பது ஜே.ஆர்.சி என சுருக்கமாக அழைக்கப்படும் ஜூனியர் ரெட் கிராஸ் ஒரு மனிதனிடம் நாடு, மொழி, இனம்,…