ஐந்து இடங்களில் திருப்பதியும் ஓன்று … தேவஸ்தானத்தின் மாஸ் பிளான்…!!!

திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் ஆற்றல் சேமிப்பு மற்றும் செயல்திறன் நடவடிக்கைகளை பெரிய அளவில் ஏற்றுக் கொள்ள முடிவு செய்திருக்கிறது. இந்த முன்…