“நிலநடுக்கம் மற்றும் நில அதிர்வுகளால் சுருங்கி வரும் சந்திரன்” அதிர்ச்சியில் விஞ்ஞானிகள்.!!