“தங்கம் விலை உயர்வு” பவுனுக்கு ரூ 08 அதிகரிப்பு….!!

தங்கம் பவுனுக்கு ரூபாய் 08 உயர்ந்துள்ளதால் பொதுமக்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.  தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள்…

“தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு” பவுனுக்கு 312 அதிகரிப்பு…. வாடிக்கையாளர்கள் கவலை…!!

தங்கம் பவுனுக்கு ரூ 312 அதிகரித்ததால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.  தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள்…

தங்கம் விலை உயர்வு “பவுனுக்கு ரூ 8 அதிகரிப்பு” பொதுமக்கள் கவலை…!!

தங்கம் பவுனுக்கு ரூ 8 அதிகரித்ததால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.  தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள்…

தங்கம் கிடுகிடு உயர்வு “ஒரே நாளில் பவுனுக்கு 200 அதிகரிப்பு” பொதுமக்கள் கவலை…!!

இன்று தங்கம் பவுனுக்கு ரூபாய் 200 அதிகரித்ததால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர். தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக…

தங்கம் உயர்வு “பவுனுக்கு ரூ 08 அதிகரித்தது” பொதுமக்கள் கவலை…!!

தங்கத்தின் விலை பவுனுக்கு ரூ 8 அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலையடைந்துள்ளனர். தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள்…

தங்கம் விலை கிடு கிடு உயர்வு ..!!

இன்று தங்கம் பவுனுக்கு ரூபாய் 208 அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலை  அடைந்துள்ளனர்.   தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக…

தங்கம் விலை உயர்வு “பவுனுக்கு ரூ 8 அதிகரிப்பு” பொதுமக்கள் கவலை…!!

இன்று தங்கம் பவுனுக்கு ரூபாய் 8 உயர்ந்தும் , வெள்ளியின் விலையில் மாற்றமின்றியும் காணப்படுகின்றது. தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது…

“தங்கம் விலை அதிரடி சரிவு ” பவுனுக்கு ரூ 64 குறைவு… வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சி…!!

இன்று தங்கம் பவுனுக்கு ரூபாய் 64 குறைந்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.   தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக…

பொதுமக்கள் கவலை “தங்கம் விலை உயர்வு” பவுனுக்கு ரூ 8 அதிகரிப்பு…!!

இன்று தங்கம் பவுனுக்கு ரூபாய் 08 அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலை   அடைந்துள்ளனர்.   தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக…

பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி “தங்கம் விலை சரிவு” பவுனுக்கு ரூ 16 குறைந்தது….!!

தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூபாய் 16 குறைந்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.   தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள்…

“தங்கம் விலை உயர்வு” பவுனுக்கு ரூ 08 அதிகரித்தது….!!

தங்கம் பவுனுக்கு ரூபாய் 08  அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.   தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள்…

“தங்கம் அதிரடி உயர்வு” பவுனுக்கு ரூ 24 அதிரித்தது…. பொதுமக்கள் கவலை…!!

தங்கம் பவுனுக்கு ரூபாய் 24  அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.   தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள்…

“தங்கம் விலை உயர்வு” பவுனுக்கு ரூ 08 அதிகரிப்பு….!!

தங்கம் பவுனுக்கு ரூபாய் 08  அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.   தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள்…

தங்கம் விலை கிடு கிடு சரிவு ,பவுனுக்கு ரூ 40 குறைந்துள்ளது !!..

தற்போது தங்கம் பவுனுக்கு ரூபாய் 40 குறைந்துள்ளதால்  வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சி    அடைந்துள்ளனர்.   தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது .…

“தங்கம் விலை திடீர் அதிரடி உயர்வு” பவுனுக்கு 168 அதிகரிப்பு…. கவலையில் வடிக்கையாளர்கள்..!!

தற்போது தங்கம் பவுனுக்கு ரூபாய் 168 அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலை   அடைந்துள்ளனர்.   தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக…

“தங்கம் விலை கிடு கிடு உயர்வு” பவுனுக்கு 08 அதிகரிப்பு… வாடிக்கையாளர்கள் கவலை..!!

தற்போது தங்கம் பவுனுக்கு ரூபாய் 08 அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலை   அடைந்துள்ளனர்.   தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக…

“தங்கம் விலை கிடு கிடு உயர்வு” பவுனுக்கு 08 அதிகரிப்பு… வாடிக்கையாளர்கள் கவலை..!!

தற்போது தங்கம் பவுனுக்கு ரூபாய் 08 அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலை   அடைந்துள்ளனர்.   தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக…

“அதிரடியாக சரிந்த தங்கம் விலை” பவுனுக்கு ரூ 248 குறைவு…. மகிழ்ச்சியில் வாடிக்கையாளர்கள்..!!

தற்போது தங்கம் பவுனுக்கு ரூபாய் 248 குறைந்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சி  அடைந்துள்ளனர்.   தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக…

“தங்கம் விலை கிடு கிடு உயர்வு” பவுனுக்கு 08 அதிகரிப்பு…. வாடிக்கையாளர்கள் கவலை..!!

தற்போது தங்கம் பவுனுக்கு ரூபாய் 08 உயர்ந்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.   தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக…

“தங்கம் விலை கிடு கிடு சரிவு” பவுனுக்கு 64 குறைவு …. வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சி..!!

தற்போது தங்கம் பவுனுக்கு ரூபாய் 64 குறைந்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக…

“தங்கம் விலை அதிரடி சரிவு” பவுனுக்கு 144 குறைவு…. மகிழ்ச்சியில் வாடிக்கையாளர்கள்..!!

தற்போது தங்கம் பவுனுக்கு ரூபாய் 144 குறைந்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக…

“தங்கம் விலை கிடு கிடு உயர்வு” பவுனுக்கு 08 அதிகரிப்பு…. வாடிக்கையாளர்கள் கவலை.!!

 தங்கம் பவுனுக்கு ரூபாய் 08 அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் சற்று   கவலையடைந்துள்ளனர். தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள்…

“தங்கம் விலையில் எந்த மாற்றமுமில்லை” வாடிக்கையாளர்கள் நிம்மதி!!

தங்கம் விலை மாற்றமில்லாமல் நிலையாக இருப்பதால்  வாடிக்கையாளர்கள்  மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.  தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள்…

“தங்கம் விலை உயர்வு” பவுனுக்கு 08 அதிகரிப்பு…. வாடிக்கையாளர்கள் கவலை.!!

 தங்கம் பவுனுக்கு ரூபாய் 08 அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள்  கவலையடைந்துள்ளனர். தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் ,…

வாடிக்கையாளர் மகிழ்ச்சி “தங்கம் கிடுகிடு சரிவு” பவுனுக்கு ரூ 120 குறைந்தது…!!

தங்கம் பவுனுக்கு ரூபாய் 120 குறைந்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர். தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள்…

பொதுமக்கள் கவலை “தங்கம் விலை உயர்வு” பவுனுக்கு ரூ 8 அதிகரித்தது …..!!

தங்கம் பவுனுக்கு ரூபாய் 08 அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலையடைந்துள்ளனர். தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் ,…

பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி “தங்கம் கிடுகிடு உயர்வு” பவுனுக்கு ரூ 344 அதிகரித்தது….!!

தங்கம் விலை ஒரே நாளில் பவுனுக்கு ரூ 344 அதிகரித்ததால் வாடிக்கையாளர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக…

“தங்கம் கிடு கிடு சரிவு” பவுனுக்கு ரூ 32 குறைந்தது… பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி…!!

தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ 32 குறைந்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர். தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள்…

“தங்கம் விலை உயர்வு” பவுனுக்கு ரூ 08 அதிகரிப்பு…. வாடிக்கையாளர் கவலை…!!

தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ 8 அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலையடைந்துள்ளானார். தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள்…

“தங்கம் விலையில் மாற்றமில்லை” வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சி….!!

தற்போதைய நிலவரப்படி தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் எவ்வித உயர்வும் இல்லாததால்வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது…

“தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு” பவுனுக்கு 32 அதிகரிப்பு….. வாடிக்கையாளர்கள் அதிர்ச்சி.!!

தற்போதைய நிலவரப்படி தங்கம் பவுனுக்கு ரூ 32 அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.  தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள்…

“தங்கம் விலை கிடு கிடு உயர்வு” பவுனுக்கு 08 அதிகரிப்பு…. வாடிக்கையாளர்கள் கவலை.!!

தற்போதைய நிலவரப்படி தங்கம் பவுனுக்கு ரூ 08 அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலையடைந்துள்ளனர்.  தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள்…

“தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு” பவுனுக்கு 128 அதிகரிப்பு…. அதிர்ச்சியில் வாடிக்கையாளர்கள்!!

தற்போதைய நிலவரப்படி தங்கம் பவுனுக்கு ரூ 128 அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.  தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள்…

“தங்கம் விலை கிடு கிடு உயர்வு” பவுனுக்கு 08 அதிகரிப்பு…. வாடிக்கையாளர்கள் கவலை!!

தற்போதைய நிலவரப்படி தங்கம் பவுனுக்கு ரூ 08 அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலையடைந்துள்ளனர்.  தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள்…

தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு…. பவுனுக்கு 80 அதிகரிப்பு…. வாடிக்கையாளர்கள் அதிர்ச்சி!!

தற்போதைய நிலவரப்படி தங்கம் பவுனுக்கு ரூ 80 அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர். தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள்…

பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி “மாற்றமின்றி தங்கம் விலை”

தங்கம் விலை பவுனுக்கு நேற்றைய விலையில் இருந்து எவ்வித மாற்றமும் இல்லாமல் இருந்ததால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர். தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது…

“தங்கம் விலை கிடு கிடு உயர்வு” பவுனுக்கு 08 அதிகரிப்பு…. வாடிக்கையாளர்கள் கவலை!!

தற்போதைய நிலவரப்படி தங்கம் பவுனுக்கு ரூ 08 அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலையடைந்துள்ளனர். தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள்…

“தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு” பவுனுக்கு 96 அதிகரிப்பு…. வாடிக்கையாளர்கள் அதிர்ச்சி!!

தற்போதைய நிலவரப்படி தங்கம் பவுனுக்கு ரூ 96 அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர். தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள்…

தங்கம் விலை கிடு கிடு உயர்வு…. பவுனுக்கு 08 அதிகரிப்பு…. வாடிக்கையாளர்கள் கவலை!!

தற்போதைய நிலவரப்படி தங்கம் பவுனுக்கு ரூ 08 அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலையடைந்துள்ளனர். தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள்…

“தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு” பவுனுக்கு 96 அதிகரிப்பு…. வாடிக்கையாளர்கள் அதிர்ச்சி!!

தற்போதைய நிலவரப்படி தங்கம் பவுனுக்கு ரூ 96 அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர். தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள்…

“தங்கம் விலை கிடு கிடு உயர்வு” பவுனுக்கு 08 அதிகரிப்பு…. வாடிக்கையாளர்கள் கவலை!!

தற்போதைய நிலவரப்படி தங்கம் பவுனுக்கு ரூ 08 அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலையடைந்துள்ளனர். தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள்…

“தங்கம் விலை அதிரடி சரிவு” பவுனுக்கு ரூ 96 குறைவு…. வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சி!!

தற்போதைய நிலவரப்படி தங்கம் பவுனுக்கு ரூ96 குறைந்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர். தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் ,…

தங்கம் விலை அதிரடி சரிவு…. பவுனுக்கு ரூ 240 குறைந்தது… பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி…!!

தற்போதைய நிலவரப்படி தங்கம் பவுனுக்கு ரூ 240 குறைந்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர். தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள்…

“தங்கம் விலை கிடு கிடு உயர்வு” பவுனுக்கு 08 அதிகரிப்பு…. வாடிக்கையாளர்கள் கவலை!!

தற்போதைய நிலவரப்படி தங்கம் பவுனுக்கு ரூ 08 அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலையடைந்துள்ளனர். தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக…

தங்கம் விலை கிடு கிடு சரிவு…. பவுனுக்கு ரூ 64 குறைவு…. வாடிக்கையாளர் மகிழ்ச்சி!!

தற்போதைய நிலவரப்படி தங்கம் பவுனுக்கு ரூ 64 குறைந்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர். தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக…

“தங்கம் கிடு கிடு உயர்வு” பவுனுக்கு ரூ 08 அதிகரிப்பு…. வாடிக்கையாளர்கள் கவலை!!

தற்போதைய நிலவரப்படி தங்கம் பவுனுக்கு ரூ 8 உயர்ந்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலையடைந்துள்ளனர். தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக…

“தங்கம் பவுனுக்கு ரூ 40 குறைவு” வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சி..!!

தற்போதைய நிலவரப்படி தங்கம் பவுனுக்கு ரூ 40 குறைந்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர். தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக…

தங்கம் கிடு கிடு உயர்வு…. பவுனுக்கு ரூ 104 அதிகரிப்பு…. வாடிக்கையாளர்கள் அதிர்ச்சி!!

தற்போதைய நிலவரப்படி தங்கம் பவுனுக்கு ரூ 8 உயர்ந்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலையடைந்துள்ளனர். தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக…

“தங்கம் பவுனுக்கு ரூ 8 உயர்வு” வாடிக்கையாளர்கள் கவலை ….!!

தற்போதைய நிலவரப்படி தங்கம் பவுனுக்கு ரூ 8 உயர்ந்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலையடைந்துள்ளனர். தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக…

“தங்கம் கிடுகிடு உயர்வு” பவுனுக்கு ரூ 104 அதிகரிப்பு…..!!

தங்கம் விலையில் எவ்வித மாற்றமுமின்றி நிர்ணயிக்கப்பட்டதால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர். தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் ,…