மழைமேகங்களுடன் புதிய கோள்….. புது வீட்டிற்கு செல்ல….. விஞ்ஞானிகள் தீவிர ஆராய்ச்சி….!!

சூரிய மண்டலத்திற்கு வெளியே மழை மேகங்களுடன் புதிய கோள் ஒன்றை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். சூரிய மண்டலத்திற்கு வெளியே சுமார் 128 ஒளி…