பிற நாட்டினர் வாழ சிறந்த நகரம் எது…? துபாய்க்கு கிடைத்த பெருமை…!!

பிற நாட்டினரின் சிறப்பான வாழ்க்கைக்கும், பணி சூழலுக்கும் சிறந்த நகரங்களில் துபாய் 3-ஆம் இடத்தையும், அபுதாபி 16-ஆம் இடத்தையும் பிடித்திருக்கிறது. சர்வதேச…