முஹரம் என்றால் என்ன? தெரிந்துகொள்வோம் வாருங்கள்..!!

முஸ்லிம்களின் பண்டிகையான முஹரம் பண்டிகையின் சிறப்பு அம்சங்களைப் பற்றி இதில் தெரிந்துகொள்வோம். ஷன்னி ஷியாக்கள், முஸ்லிம்களை வேறுபடுத்திக் காட்டும் நிகழ்வு முஹரம்…