பிறந்த குழந்தைக்கு கட்டாயம் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு பொருள்…” பிள்ளை வளர்ப்பான்”… ஏன் தெரியுமா..?

பிறந்த குழந்தைகள் வீட்டில் இருக்கும் போது கட்டாயம் இந்த இரண்டு பொருள்கள் இருக்க வேண்டும். அது என்ன என்றால் வசம்பு மற்றும்…