“மத சுதந்திரத்தை வெளிப்படுத்தும் நாட்டில் வாழ்வதற்கு பெருமைப்படுகிறேன்”… இந்திய வம்சாவளி வீரர் கருத்து…!!!!!

அமெரிக்க விமானப்படை பணியில் இருக்கும் போது நெற்றியில் திலகம் அணிய அனுமதி அளித்திருக்கிறது. அமெரிக்க விமானப் படையில் தர்ஷன் ஷா  பணியாற்றி…