ஜப்பானில் சுற்றி வந்த ஜாம்பிகள்…..!

அனாவசியமாக வெளியில் நடமாடினால் கொரோனா பிடித்து கொள்ளும் என்று ஜாம்பி வடிவில் பிழிப்புணர்வு : அனாவசியமாக வீதியில் நடமாடினால் கொரோனா பிடித்துக்கொள்ளும்…