அதிகம் யோசித்து குழம்பாதே …. நம்பிக்கை இல்லாத சமயத்தில் இதை கேள்!

உடல் சொல்வதை மட்டும் கேட்டு நடப்பது என்பது மண் குதிரையை நம்பி ஆற்றில் இறங்குவது போன்றது மனம் சொல்வதை மட்டும் கேட்டு…