தீய வழியில் இருந்து விடுபட… கடவுளிடம் இருந்து 10 கட்டளைகள்…!!!

என்னைத் தவிர வேறு கடவுள்  உங்களுக்கு இல்லாமல் போவதாக. கடவுளுக்கு எந்த உருவங்களையும் செய்யாதீர். கடவுளின் பெயரை வீணாகச்  சொல்லாதீர். ஏழாம்…

கர்த்தருக்கு பயந்து வாழ்கிறவனுக்கு… இயேசு தரும் ஆசிர்வாதங்கள்…!!

கர்த்தருக்குப் பயந்து, அவர் வழிகளில் நடக்கிறவன் எவனோ, அவன் பாக்கியவான். உன் கைகளின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவாய்; உனக்குப் பாக்கியமும் நன்மையும்…

சங்கீதம் 128ல்… கர்த்தர்! நம்மமோடு இருப்பதை… உறுதிப்படுத்தும் வசனகள்…!!!!

கர்த்தர் வீட்டைக்  கட்டாராகில், அதைக் கட்டுபவர்களின் பிரியாசம் விருதா. கர்த்தர் நகரத்தைக் கவாராகில் காவலாளர்  விழுந்திருக்கிறது விருதா. நீங்கள் அதிகாலையில் எழுந்து,…

மனதின் காயங்களை ஆற்றும் சங்கீதம் 126… கூறும் உண்மைகள்…!!!!

சீயோனின் சிறையிருப்பை; கர்த்தர் திருப்பும் பொழுது, சொப்பனம் காண்கிறவர்களை  போல் இருந்தோம் அப்பொழுது தம்முடைய வாய் நகைப்பினாலும் , ஆனந்த சத்தத்தினாலும்,…

சங்கீதம் 121 ம் அதிகாரத்தில்… நம் பாதுகாப்பை உறுதிபடுத்தும் வசனங்கள்…!!!!

எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறீர் . வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும்.…

தனிமையில் இருந்து விடுபட… இந்த 10 வசனம் போதும்…!!

அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரான படியால், உங்கள் கவலைகளையெல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள். (1 பேதுரு 5:7) நீ பயப்படாதே! நான்…

வாழ்க்கையில் வெற்றி தரும்… ஸ்தோத்திர பலிகள்….!!!!

அப்பா அப்பா பிதாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். அன்பான பிதாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். எனக்கு போக்கிரி ஐம்பதாயிரம் அதிகமா. நித்திய பிதாவே உமக்கு…

வாழ்க்கையில் பயத்தை வெல்லணுமா?…இந்த 9 வசனம் மிக முக்கியம்…!!

நீ பயப்படாதே! நான் உன்னோடு இருக்கிறேன்! திகையாதே! நான் உன் தேவன்! நான் உன்னைப் பலப்படுத்தி, உனக்குச் சகாயம்பண்ணுவேன்! என் நீதியின்…