பெலன் பெருவதற்க்கான… 8 வசனங்கள் இதோ…!!!

என்னை பெலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையுஞ்  செய்ய எனக்குப் பெலனுண்டு. (பிலிப்பியர் 4 :13) நீங்கள் பலங்கொண்டு திடமனதாயிருகள் அவர்களுக்குப் பயப்படவும் திகைக்கவும்…

திருமணம் தாளில்… அச்சிட பட வேண்டிய முக்கியமான வசனம்…!!!

கர்த்தரை துதியுங்கள், அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது. (1 நாளாகமம் 16: 34) கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றென்றைக்கும்,…

அச்சத்தை போக்க… சங்கீதம் 23 ஐ படியுங்கள்…!!!

சங்கீதம்: 23 கர்த்தர் என் மேய்ப்பராயிருக்கிறார்; நான் தாழ்ச்சியடையேன். அவர் என்னைப்  புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து, அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அண்டையில் கொண்டுபோய்…

அதிகாலை! தினமும் படிக்க வேண்டிய… ஸ்தோத்திர பலிகள்…!!!

சேனைகளின் கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம். சமாதானக்  கர்த்தாவே  ஸ்தோத்திரம் . ராஜாக்களுக்கு கர்த்தரே ஸ்தோத்திரம். ஆலோசனைக்  கர்த்தரே ஸ்தோத்திரம். பரிகாரியாகிய கர்த்தரே ஸ்தோத்திரம்.…

சமாதானமா இருக்க… இந்த வசனங்களை தியானியுங்கள்…!!!

மசமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்துப் போகிறேன், என்னுடைய சமாதானத்தையே உங்களுக்குக் கொடுக்கிறேன்; உலகம் கொடுக்கிறபிரகாரம் நான் உங்களுக்குக் கொடுக்கிறதில்லை. உங்கள் இருதயம் கலங்காமலும்…

வாழ்க்கைக்கு… உபயோகம் அளிக்கும்… வழிகள் இதோ…!!!

வாழ்க்கைக்கு தேவையான விதிகள்: ஆண்டவரே உங்கள் கடவுள்! வேறு யாரும் ஆண்டவரல்லர்! எனவே நீங்கள் அவரை உங்கள் முழு இருதயத்தோடும் முழு…

ஜெபத்தின் போது… இதை உச்சரியுங்கள்… மாற்றம் உண்டாகும்…!!!

உங்களில்  இரண்டு பேர் தாங்கள் வேண்டிக்கொள்ளப்போகிற எந்தக்  காரியத்தைக்  குறித்தாகிலும் பூமியிலே ஒருமனப்பட்டுருந்தால், பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவினுல் அது அவர்களுக்குச் …

கர்த்தர்! நம்மை பலப்படுத்தும் வசனங்கள்…!!!

என்னைப்  பெலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினுலே எல்லாவற்றையுஞ்செய்ய எனக்குப் பலன் உண்டு.(பிலிப்பியர் 4 :13) நான் உனக்கு ஆரோக்கியம் வரப்பண்ணி, உன் காயங்களை ஆற்றுவேன்…

அதிகாலையில்! வாசிக்க வேண்டிய… ஸ்தோத்திர பலிகள்…!!!

உயர வானத்திலும், கீழே பூமியிலும், தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். யாக்கோபின் தேவனே!  உமக்கு ஸ்தோத்திரம். அற்புதங்களின் தேவனே!  உமக்கு ஸ்தோத்திரம். வல்லமையுள்ள…

தீய வழியில் இருந்து விடுபட… கடவுளிடம் இருந்து 10 கட்டளைகள்…!!!

என்னைத் தவிர வேறு கடவுள்  உங்களுக்கு இல்லாமல் போவதாக. கடவுளுக்கு எந்த உருவங்களையும் செய்யாதீர். கடவுளின் பெயரை வீணாகச்  சொல்லாதீர். ஏழாம்…