தமிழகம் முழுவதும் 17 இடங்களில்…. காற்று தர அளவீடு செய்யும் நிலையங்கள்…. அரசு அரசாணை வெளியீடு….!!!

தமிழகத்தில் 17 இடங்களில் சுற்றுப்புற காற்று தர அளவீடு செய்யும் நிலையங்கள் அமைக்கப்படுவதற்கான அரசாணையை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் நடந்து…